ÁSZF

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az lbw.hu-t (a továbbiakban: „honlap”), vendég, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: „Felhasználók”) vonatkozó szabályokat, továbbá az LBW HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9082 Nyúl, Ady Endre utca 6. , cégjegyzékszám: 08-09-011797, cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13179645-2-08, e-mail: lbw@lbw.hu (továbbiakban: „LBW HUNGÁRIA Kft.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: „Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A honlapra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a honlap összes aloldalára.

1.2 A honlap üzemeltetője az LBW HUNGÁRIA Kft., Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely csomagküldő internetes kiskereskedelemmel foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba. A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a honlapon történő közzétételének napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 Az LBW HUNGÁRIA Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, amelynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az LBW HUNGÁRIA Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a felhasználás, illetve a szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A felhasználók a felhasználással, az ügyfelek a vonatkozó szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a honlap az LBW HUNGÁRIA Kft. által üzemeltetett és karbantartott, az LBW HUNGÁRIA Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Az LBW HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. Az LBW HUNGÁRIA Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek az adatátviteli rendszerek, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépek, szoftverek, e-mail vagy az internet terheltségéből, meghibásodásából vagy bármilyen más okból történő hibás működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft.-t megilleti a jog, hogy a honlapot és annak tartalmát az LBW HUNGÁRIA Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében az LBW HUNGÁRIA Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok arculatával összeillő módon alakítsa ki. Az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult kialakítani a honlap arculatát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek az LBW HUNGÁRIA Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalmi és formai elemeket csak az LBW HUNGÁRIA Kft. előzetes kifejezett írásos engedélye esetén, az engedélyben meghatározott módon, a szerzői jogok jogosultja nevének és a honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a honlap működését zavarni, a honlap tartalmát módosítani vagy arra kísérletet tenni (a továbbiakban „Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét az LBW HUNGÁRIA Kft. írásos (e-mail) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti az LBW HUNGÁRIA Kft. Sberbanknál vezetett 14100275-86201149-01000006 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a honlapról átvett eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet, az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke az LBW HUNGÁRIA Kft. által meghatározott összeg. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indíthat a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. a jogérvényesítésről vagy e jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. kizárólagos tulajdonosa a
https://www.facebook.com/lbwhun/ oldalnak.
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook, Twitter és Instagram oldalon szereplő albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra az LBW HUNGÁRIA Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: „Facebook képek”) az LBW HUNGÁRIA Kft. kizárólagos tulajdonában állnak, vagy jogosultak használni. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

2.6 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: az LBW HUNGÁRIA Kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; az LBW HUNGÁRIA Kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; az LBW HUNGÁRIA Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek.

2.7 A Felhasználó és az Ügyfél jogosult a honlapon a honlap erre megfelelő részén az erre kialakított funkció használatával az LBW HUNGÁRIA Kft. szolgáltatását értékelni (a továbbiakban: „Értékelés”). Értékelés a Facebook oldalon nem tehető közzé. Az Értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott Termékek tulajdonságaival, vagy ezek használatával kapcsolatosak. az LBW HUNGÁRIA Kft. nem jogosult az Értékeléseket moderálni, kivéve, ha azok a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt Sértő üzenetnek minősülnek. Nem minősül Értékelésnek, és az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult a honlapon és a Facebook oldalon az LBW HUNGÁRIA Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

2.8 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. az LBW HUNGÁRIA Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. az LBW HUNGÁRIA Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a honlap használata során egymásnak okozott károkért. Az LBW HUNGÁRIA Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a honlapon vagy ennek gyanúját kelti, az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

2.9 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. a honlapon kívüli más, nem az LBW HUNGÁRIA Kft. által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: „külső weboldal”) mutató linkeket helyezhet el. Az LBW HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget a külső weboldalakon elhelyezett tartalmakért, a külső weboldalt működtető harmadik személyek cselekményeiért és a külső weboldal által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért.

2.10 Az LBW HUNGÁRIA Kft. a honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért az LBW HUNGÁRIA Kft. nem tartozik felelősséggel.

 

3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1 Az LBW HUNGÁRIA Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Termékek honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: „Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik az LBW HUNGÁRIA Kft. tulajdonát.

3.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. Az LBW HUNGÁRIA Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az lbwkozpont@lbw.hu e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak.

3.3 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 18. életévét betöltött Vevő köthet. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az LBW HUNGÁRIA Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, a Szerződés megkötését az LBW HUNGÁRIA Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

 

4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1 A Felek kizárólag a honlapon található, a honlap aloldalait képező webáruházon (továbbiakban: „Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívüli egyéb módon szerződéskötésre nincs lehetőség. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos törvényeknek és engedélyeknek megfelelően kezeli.

4.2 A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a következő módon történik: a Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel az LBW HUNGÁRIA Kft.-t a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja honlapon található menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után megrendelheti a terméke(ke)t. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult/köteles a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok helyesbítésére. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében az LBW HUNGÁRIA Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. Az LBW HUNGÁRIA Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot (továbbiakban: „Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: „Szállítási mód”). A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Sprinter futárszolgálattal dolgozik együtt. (A továbbiakban „Futárszolgálat”, a Futárszolgálat kézbesítést végző munkatársa vagy megbízottja a továbbiakban: „Futár”). A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. Az LBW HUNGÁRIA Kft. az elküldött Megrendelést telefonos úton haladéktalanul, de legkésőbb 4 munkanapon belül visszaigazolja. Az LBW HUNGÁRIA Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy ha az LBW HUNGÁRIA Kft. az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt az LBW HUNGÁRIA Kft. nem iktatja. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: „Rendelésszám”). Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni az LBW HUNGÁRIA Kft.-től.

4.3 Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Termékeket beszállítóktól szerzi be. A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: „Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: „Kiszállítási díj”).

A Kiszállítási díjak az alábbiak szerint alakul:

Előre utalás és simplepay fizetés esetén bruttó 2.220,- Ft

Utánvéttel bruttó 2.500,- Ft

A kötőelem termékcsoprtból történő vásárlás esetén bruttó 15.000,- Ft alatti vásárlásokra bruttó 1.000,- Ft kezelési költség kerül felszámításra.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek méretétől/súlyától függően változhatnak. 

4.4 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a honlapon történő feltüntetésétől érvényes. Az LBW HUNGÁRIA Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról az LBW HUNGÁRIA Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően, haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli az LBW HUNGÁRIA Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával. Az előző mondatban foglalt esetben a Szerződés a Felek közt a módosított Vételáron jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Vételárának a honlapon feltüntetett Vételárhoz képest történő megváltozása esetében az LBW HUNGÁRIA Kft. a jelen pontban foglaltakon kívül jogosult a Szerződéstől elállni.

4.5 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet. Egyes, külön megjelölt Termékek csak külön, egyedi szerződésben (a továbbiakban: „Egyedi szerződés”) meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés a honlapon az adott Termékek adatlapján található. Az LBW HUNGÁRIA Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy Egyedi szerződés esetében Termékeket a beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be. Ezen Termékekre vonatkozó, a honlapon szereplő beszerzési időpontok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a Vevő a Webáruházban nem szereplő Terméket kíván vásárolni, akkor Egyedi szerződés alapján az LBW HUNGÁRIA Kft. vállalhatja annak beszerzését és értékesítését a Vevő részére. Az Egyedi szerződésekre a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, melyeket az Egyedi szerződés nem szabályoz.

4.6 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére Futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül az LBW HUNGÁRIA Kft. szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért az LBW HUNGÁRIA Kft. nem tartozik felelősséggel. Az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult a Termékeket a honlapon a Termékek helyével, állapotával összefüggő megjelöléssel ellátni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előző mondatban foglalt megjelölések csupán tájékoztató jellegűek, azok helyességéért az LBW HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget, az ezektől való eltérés nem minősül az LBW HUNGÁRIA Kft. szerződésszegésnek, és az ebből eredő esetleges károkért az LBW HUNGÁRIA Kft. nem tartozik felelősséggel. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő köteles a Csomagolást és a Terméket az átvételkor tételesen ellenőrizni és az LBW HUNGÁRIA Kft. teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Termék átvételekor a Vevő köteles a Csomagolást és a Terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény vagy Számla átvételével nyugtázni. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és az LBW HUNGÁRIA Kft.-t haladéktalanul értesíteni. Ezt követően az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Vevő köteles a Termék átvételére. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha az LBW HUNGÁRIA Kft. által meghatározott időpontot követő 14, azaz tizennégy napig a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett, a jelen ÁSZF 4.12 pontjában meghatározott Teljes árat megtartani.

4.7 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat és Kezelési díjat bankkártyával vagy online fizetéssel köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt bankkártyás vagy online bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak az LBW HUNGÁRIA Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. A Vevő tudomásul veszi, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. a számlát a vételárról, kiszállítási díjjal vagy a kezelési díjjal növelt összegéről állítja ki. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Számlát a Vevőnek az általa megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát az LBW HUNGÁRIA Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

 

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1 A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig is jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő a jelen pontban foglalt elállási jogát csak e-mail formájában teheti meg. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

5.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket az LBW HUNGÁRIA Kft. beszállítói nem tudják az LBW HUNGÁRIA Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben. A jelen pontban foglalt elállás esetén az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. az elállást nem köteles megindokolni.

5.3 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: „Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával az LBW HUNGÁRIA Kft. részére, az lbwkozpont@lbw.hu e-mail útján eljuttatott, LBW HUNGÁRIA Kft. részére átadott egyértelmű elállási nyilatkozatával élhet.

5.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül köteles a Terméket saját költségén az LBW HUNGÁRIA Kft. részére visszajuttatni. Elállás esetén a Termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha az LBW HUNGÁRIA Kft. a Fogyasztó kérésére előzetesen kifejezetten vállalta e költségek viselését. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Teljes árat az áru átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza.

5.5 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek. Az LBW HUNGÁRIA Kft. megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba a Fogyasztónak vagy harmadik félnek felróhatóan keletkezett. Az LBW HUNGÁRIA Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek, hogy az átvétellel az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek költsége merülne fel.

5.6 A Fogyasztó nem jogosult elállni a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében, olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: tisztítószerek, higiéniai termékek, fehérneműk, alsó-ruházati termékek, szőrzetnyírók, borotvák, fogkefék), valamint olyan Termékek tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (így különösen az egyedi igények alapján összeállított számítógép konfigurációk és szoftverek esetében).

5.7 Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Fogyasztónak Teljes árat olyan módon fizeti vissza, amilyen módon a Fogyasztó a Teljes árat az LBW HUNGÁRIA Kft. részére megfizette. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy az LBW HUNGÁRIA Kft. a Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat online fizetéssel egyenlítette ki, úgy az LBW HUNGÁRIA Kft. a Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt kártyaszámra fizeti vissza. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az LBW HUNGÁRIA Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

5.8 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

5.9 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.

 

6. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

6.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint.

6.2 A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: „Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka az LBW HUNGÁRIA Kft. teljesítése előtt keletkezett. Az LBW HUNGÁRIA Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől („Szakértő”) szakvéleményt („Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Felek megállapodnak, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának („Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit az LBW HUNGÁRIA Kft. gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, az LBW HUNGÁRIA Kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő héten belül közölni az LBW HUNGÁRIA Kft.-vel. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő héten belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig érvényesítheti az LBW HUNGÁRIA Kft.-vel szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti.

6.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. Az LBW HUNGÁRIA Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni az LBW HUNGÁRIA Kft.-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, az LBW HUNGÁRIA Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az LBW HUNGÁRIA Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Vevő tudomásul veszi, hogy csere esetében az LBW HUNGÁRIA Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék az LBW HUNGÁRIA Kft. telephelyére történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni vagy a cseretermék a Vevő részére történő kiszállítása céljából azt a Futárszolgálatnak átadni.

6.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti az LBW HUNGÁRIA Kft.-től, a hibát az LBW HUNGÁRIA Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha az LBW HUNGÁRIA Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

6.5 A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a hibás Termék fényképét e-mailen, és azzal együtt a Számla másolatát és a hiba leírását csatolni. A Fogyasztó az LBW HUNGÁRIA Kft. előzetes írásbeli kifejezett hozzájárulása esetén jogosult egy általa, vagy az LBW HUNGÁRIA Kft. által javasolt szerelővel a hibát kijavíttatni. Az LBW HUNGÁRIA Kft. fenntartja a jogot, hogy a hibás terméket annak ellenőrzése céljából átvállalva a szállítási költséget visszaszállíttassa. A visszaszállítás megtagadása esetén a kellékszavatossági jog érvényesítését megtagadhatja.

6.6 Az előző pontban foglalt esetben a Fogyasztó a javítási költséget tartalmazó számlát (a továbbiakban: „Javítási számla”) LBW HUNGÁRIA Kft. nevére köteles kiállíttatni. A Fogyasztó a Javítási számlát maga köteles kiegyenlíteni és a Javítási számlát az LBW HUNGÁRIA Kft. részére postai úton vagy e-mailben megküldeni. Az LBW HUNGÁRIA Kft. a Javítási számlán szereplő összeget a Javítási számla kézhezvételétől számított 5, azaz öt napon belül megtéríti a Fogyasztó részére.

6.7 A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek az LBW HUNGÁRIA Kft.-t terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az LBW HUNGÁRIA Kft. e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6.8 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

6.9 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. a Termékre – a Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetében – a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. Az LBW HUNGÁRIA Kft. által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről az LBW HUNGÁRIA Kft. a Termék leírása mellett, a honlapon tájékoztatja a Fogyasztót. A jelen ÁSZF 5.3 pontjában foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt.

6.10 A jótállási igény érvényesítése során a jótállási jog kötelezettjét terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka az LBW HUNGÁRIA Kft. teljesítése előtt megvolt. A bizonyításra a jelen ÁSZF 6.2 pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6.11 Ha a Termékre az LBW HUNGÁRIA Kft. által adott hirdetés vagy egyéb tájékoztatás alapján a Termék Fogyasztó általi átvételétől kezdődően a Gyártó által vállalt és a hirdetés vagy egyéb tájékoztatásban meghatározott időpontig terjedő és a Gyártót terhelő jótállás (a továbbiakban: „Gyártói jótállás”) van, ez alatt a Gyártó által vállalt időpontig a Gyártót terhelő jótállás értendő. Gyártói jótállás esetén a Termékhez a Gyártó saját jótállási jegyet (a továbbiakban: „Gyártói jótállási jegy”) ad.

6.12 Ha a Termékre az LBW HUNGÁRIA Kft. által adott jótállás és Gyártói jótállás is vonatkozik, ez alatt a Gyártói jótállás időtartama alatt kizárólagosan a Gyártót terhelő jótállás, illetve a Gyártói jótállás időtartamának lejártát követően kezdődő és az LBW HUNGÁRIA Kft. által vállalt időpontig az LBW HUNGÁRIA Kft.-t terhelő jótállás értendő.

6.13 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken bármit változtat, továbbá ha a Terméket nem a Jótállási jegyen vagy a honlapon esetlegesen megjelölt, vagy az LBW HUNGÁRIA Kft. által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.

6.14 A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: „Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (az LBW HUNGÁRIA Kft.-vel vagy a Gyártóval) szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa az LBW HUNGÁRIA Kft. kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni. A jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak.

6.15 A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó, a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

7. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

7.1 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni az LBW HUNGÁRIA Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában, a továbbiakban: „Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

7.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek a jelen ÁSZF fejlécében meghatározott, elektronikus úton az lbwkozpont@lbw.hu e-mail címre írt e-mailben teheti meg.

7.3 Ha az LBW HUNGÁRIA Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát az LBW HUNGÁRIA Kft. megadja. Az LBW HUNGÁRIA Kft. az indoklás másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja.

 

8. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni az LBW HUNGÁRIA Kft. felé e-mailben, illetve köteles a weboldalon a vevő részére biztosított menüpontban az adatokat kijavítani. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

8.2 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél Vevő általi aláírását, illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet.

8.3 A Felek rögzítik, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. eseti és időszakos akciókat hirdethet. A Vevő elfogadja, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak az LBW HUNGÁRIA Kft. rendelkezésére, ezért az LBW HUNGÁRIA Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, e feltételek az LBW HUNGÁRIA Kft.-t kötik.

8.4 A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, az LBW HUNGÁRIA Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

8.5 Az LBW HUNGÁRIA Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.


9. ONLINE FIZETÉSI ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

A weblap böngészésével, használatával a fogyasztó tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy a

LBW HUNGÁRIA Kft. által a https://lbw.hu felhasználói adatbázisában tárolt, a vásárlás során megadott személyes adataim átadásra kerüljenek az

OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466), mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre:

  • felhasználónév,
  • vezetéknév,
  • keresztnév,
  • ország,
  • telefonszám,
  • e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.


10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

10.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

10.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

10.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az LBW HUNGÁRIA Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. az LBW HUNGÁRIA Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumhoz fordulni (http://ec.europa.eu/odr).

10.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Győri Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

Kelt: Győr, 2018. november 26.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2018. november 26. napja.